Primăria Municipiului Brăila

0

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA este autoritatea administraţiei publice locale, ce a luat fiinţa în baza prevederilor Legii nr.69/1991 privind administrația publică locală, abrogată în prezent prin Legea nr.215/2001, actualizată, legislație ce este în vigoare la această dată; este persoana juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, este titulara drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local şi Dispozițiile Primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale, potrivit art. 77 din Legeal nr.215/2001 modificată şi republicată; este organizată şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităţilor administraţiei publice locale, legalității și al consultării cetăţenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.

In brief

Activă din: 1991

Domeniu: Administratie

Cluster: Administratie

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Brăila