Primăria Resița

0

Primăria Municipiului Resița este autoritatea administraţiei publice locale, este persoana juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, este titulara drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local şi Dispozițiile Primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale, potrivit art. 77 din Legeal nr.215/2001 modificată şi republicată; este organizată şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităţilor administraţiei publice locale, legalității și al consultării cetăţenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.

In brief

Activă din:

Domeniu: Administratie

Cluster: Administratie

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Caraș Severin